Aftægtskontrakt 1833

Aftægt til Mads Christensen ved overdragelse af ejendommen til hans søn i 1833 med tilføjelser i 1848. Begge dele dog først indført i tingbogen "Mandagen den 16. Oktober 1848":


Vi underskrevne, jeg Mads Christensen Thingmand i Hvedstrup paa forrige Roeskilde Amt og jeg, den førnævntes Søn Peder Madsen, tilstaar hermed at have indgaaet følgende Overtagecontract med hinanden:
Jeg Mads Christensen overdrager med lovformeligt Skøde mine Eiendomme i Hvedstrup og på Thorsholmen til min Søn Peder Madsen paa de Vilkaar hvorom vi er blevet enige og som i Skjødet anføres. Derimod forpligter jeg Peder Madsen mig til naar forlanges og efter mine Forældre Mads Christensen og Ane Hansdatters Ønske at indrette 4 (fire) Fag Huus paa det Sted mine Forældre finder bequemmeligt til fri Beboelse for dem, saalænge de leve.
Til mine Forældres underholdning svarer jeg, saalænge nogen af dem er i live, 2 (to) Tdr Rug, 1 (een) Tdr Byg, 1 (een) Tdr Malt, 2 (to) Skp Byggryn, 2 (to) Skp Erter, Alt gode Varer og forsvarligt Maal. Halvdelen af disse Sædevarer nemlig 1 Tdr Rug, 1/2 Tdr Byg, 1/2 Tdr Malt, 1 Skp Byggryn, 1 Skp Erter leveres til Sankt Hansdag og den anden Halvdeel til Mortensdag.
Imellem Mortensdag og Juul svarer jeg følgende Sædevarer: Et Sviin vel fodret, slagtet og reengjort, paa 4 (fire) Lispund
med Hoved og Ryg, 4 (fire) Pund Svinefedt, 1 1/2 (halvanden) Lispund fersk Oxekjød eller Lammekjød, og 8 (otte) Pund Ost. Af Smør yder jeg ved St. Hansdagstid 12 (tolv) Pund og ved Mikkeldagstid 8 (otte) Pund - ialt 1 Lispund og 4 Pund.

(UB:
1 Lispund =16 Pund (á 496 gram nutidig vægt)-
1 Pot svarer til 0,966 liter nutidigt mål -
1 Alen svarer til 62,814 cm nutidigt mål -
1 Mil = 12.000 Alen svarende til ialt 7,538 kilometer).

Foruden disse aarlige Leverancer leveres mine Forældre fra 1ste Mai til Mortensdag hver Dag 3 (tre) Potter nymalket Mælk og den øvrige Deel af Aaret hveranden Dag 2 (to) Potter nymalket Mælk. Fremdeles yder jeg mine Forældre aarlig paa Vogn med Høsthaver 9 (ni) forsvarlige Læs god Tørv som af mig skjæres, røgtes (?) og hjemkiøres i rette Tid uden nogen Bekostning for mine Forældre og endelig leverer jeg dem i det .......... imellem hvert Aars Mikkeldag og Mortensdag 1 (eet) Lispund overheglet Hør, 1/2 (ethalvt) Lispund Blaar, 6 (sex) Alen hvidt Vadmel og 8(otte) Rigsbankdaler Sølv i Penge, samt 2 1/2 (halvtredie) Pund Uld.
Af Ind- og Udbo som ellers ved det ovenberørte Skjøde overdrages til Peder Madsen udtager jeg, Mads Christensen, for min og min Kones Levetid, Alt hvad vi til Hytte og Seng behøve, samt forbeholder mig ligeledes for begges Levetid 1 Skp (een Skjeppe) Sædeland af Havens søndre Ende. For min egen Levetid forbeholder jeg mig Ret til heel og uformeent at bruge min Søns Heste til at kjøre og ride paa naar og hvorhen jeg have Lyster.
Jeg Peder Madsen forpligter mig til at besørge Sædevarerne til og fra Mølle for mine Forældre uden Bekostning for dem hverken med Kjørsel eller Maling. Ligeledes skal deres Brød bages hos mig tilligemed mit eget uden Bekostning for mine Forældre. Skulde min Moder Ane Hansdatter overleve min Fader og i det Tilfælde ønske at forflytte sin Bolig i Hvedstrup, da forpligter jeg mig til at levere den oven anførte Tørv samt Fade- og Sædevarer hvorhen forlanges i 1 (een) Miils Afstand fra Hvedstrup. Det samme gieller om Penge, Hør, Blaar, Uld og Vadmel, hvorimod der om Mælken i dette Tilfælde træffes den Bestemmelse, at der i stedet for denne leveres 1 (eet) Pund Smør.
Hvis jeg Mads Christensen og min Hustru Ane Hansdatter ved Døden afgaar paalægges det som første Pligt min Søn Peder Madsen at lade een paa sin Bekostning begrave paa den Maade som Skik og Brug er for Gaardfolk her i Egnen. Derimod tilfalder de 4 Fag Huus som i følge denne Contract bliver at opføre efter vor Død Peder Madsen til fuld Eiendom, ligesom Alt andet hvad der ved Kiøbet overdrages ham, dog undtages her den (evige?) Ejendom min Kone Ane Hansdatters Gangklæder som tilfalde dem af hendes Døtre, der ved hendes dødelige Afgang ere i Live til lige Deling.
I det Tilfælde at jeg Peder Madsen ved Døden skulde afgaa førend mine Forældre da indtræde mine Arvinger i de samme Forpligtelser og Rettigheder som denne Contract bestemmer for mig. Til Bekræftelse paa denne Contracts nøiagtige Opfyldelse tilføie vi vor egenhændige Underskrift ligesom Sognepræsten til Hvedstrup og Fløng og Klokkeren i Hvedstrup have paataget sig til Vitterlighed at underskrive Contracten, som i deres Overværelse er indgaaet.
Originalen af denne Contract som er skrevet paa behørigt stemplet Papir bliver mit Mads Christensens .......hvorimod en Afskrift paa (flat?) Papir meddeles mig Peder Madsen.
Hvedstrup den 25de August 1833
Mads Christensen og Peder Madsen
til Vitterlighed:
Sophus Zahle (Sognepræst til Hvedstrup og Flyng) og
Niels Pedersen (Klokker i Hvedstrup).

 

Med hensyn til det stemplede papir bemærkes at vi efter nøiagtig Taxation af det oven anførte Undertag have fundet at dets Værdi efter de nærværende Priser kan ansættes til 74 Rigsbankdaler 5 Mark 8 Skilling Sedler og Tegn, skriver Tre og halvtresinstyve Rigsbankdaler (UB: 53???) fem Mark og otte Skilling Sedler og Tegn.
Sophus Zahle og Niels Pedersen

 

Det vedtages endvidere af mig Peder Madsen at jeg hvor jeg ikke skulde overleve min Fader skal min Enke eller den tilkommende Eier af mine i følge Skjødet læste 7. Sept 1835 og 2. Oct. 1845 tilhørende Eiendomme i Hvedstrup koste og lønne en Pige til min Faders Opvartning eller i Stedet herfor hvad min Fader heller maatte ønske saadant gives ham aarlig Penge .......... hertil af 20 Rigsbankdaler (tyve Rigsbankdaler).
Det samlede Undertag efter denne Contract, som saaledes bliver lig 94 Rigsbankdaler 5 Mark 8 Skilling aarlig skal hvile paa foranmeldte mine Eiendomme med 1ste Prioritets Panteret.
Roeskilde d. 13. October 1848
Peder Madsen
Læst under Leire herreds Ret Mandagen d. 16 Oct. 1848 og derefter protokolleret Litr L Folio 204 (Jfr. Folio 212)
C. A. de Coninck

 

Kilde: Tingbog L, Retsbetjentarkiv Lejre Hrd., Landsarkivet for Sjælland.